Studijní pobyt zahraničního studenta

Minulý školní rok naši školu navštěvoval student Felix Wagner z německého Hamburku. Byl zde v rámci projektu AFS Mezikulturní programy, který podporuje mezikulturní vzdělávání a pomáhá studentům poznat život, jazyk i zvyklosti v jiných zemích a odlišných kulturách...

... Felix byl zařazen do třídy kvinta, kde se svými patnáctiletými vrstevníky navštěvoval všechny předměty. Ve svém osobním volnu se učil český jazyk z učebnice a moravské nářečí od nových kamarádů. Jeho pobyt bohužel už od samého začátku značně zkomplikovala epidemiologická situace a Felix, stejně jako jeho spolužáci, nemohl docházet do školy. Po prvním týdnu jeho pobytu začala online výuka, která neumožňovala žádoucí interakci žák – učitel – třídní kolektiv. Felix však i přes tyto obtíže projevil obrovskou schopnost adaptace v cizím kulturním prostředí, samostatnost, okamžitě se zorientoval v organizaci výuky, zajistil si více hodin výuky angličtiny, kterou navštěvoval i se starším ročníkem. V angličtině viděl svoji prioritu, pomáhal s její výukou i svým spolužákům a podporoval vícejazyčnou komunikaci ve všech předmětech. V hodinách německého jazyka pomáhal s nácvikem správné výslovnosti a obohacoval vyučování svými postřehy z německého prostředí.

Felix během svého pobytu bydlel u své hostitelské rodiny v Tasově. Odloučen od své vlastní rodiny strávil zde jak Vánoce, tak i Velikonoce, poznával kulturu a zvyklosti naší země, cestoval. I přes omezenou možnost setkávání se s vrstevníky se Felix projevil jako dobrý společník a kamarád. Vytvořil si zde trvalá přátelství a celý pobyt na závěr zhodnotil jako nezapomenutelnou životní zkušenost.

Akce dokumentů

Kategorie: